HÓA CHẤT TẨY DẦU

HÓA CHẤT MẠ KẼM

HÓA CHẤT MẠ NICKEL

HÓA CHẤT MẠ CHROME

DUNG DỊCH THỤ ĐỘNG LỚP MẠ KẼM

PHỤ GIA MẠ NỮ TRANG

PHỤ GIA MẠ TRANG TRÍ

thông tin liên hệ
Ông Trần Tiên Tiến
Giám Đốc - (08) 3755 5722

Mạ Nickel Bóng Trắng

Triplex Nickel (High Sulphur)
Triplex Nickel (High Sulphur)
Bright Nickel 207
Bright Nickel 207
Spectra 977
Spectra 977
Duplex Nickel (Bán Bóng)
Duplex Nickel (Bán Bóng)